O nás

Spoločnosť EKOTech bola založená za účelom tvorby a vývoja know-how ekonomických a ekologických plodinových systémov a za účelom obchodu a marketingu. Neustále rozšiřujeme portfolio partnerov pre dodávky vstupov, tvoríme obchodné väzby na výrobcov osív, chémie a hnojiv, aktivne spolupracujeme zo zástupcami vedy a výskumu,  zvyšujeme kvalitu pôdoochraných technológií, analyzujeme úrodnosti pôdy a metódy jej ovplyňovania.

EKOTech tvorí vlastné know-how a realizuje ziskové plodinové systémy, poskytuje komplexné dodávky technolóií výroby biomasy pre BPS. EKOTech koordinuje  realizácie technológií a hodnotenie výsledkov u partnerských podnikov, zabezpečuje popredajný servis obchodným partnerom a spolupracuje s vedeckými a výskumnými pracoviskami v ČR, SR, SRN, H a F.

EKOTech sa venuje sledovaniu základných vlastností a úrodnosti pôdy, definuje možnosti zlepšenia súčasného stavu, exaktne hodnotí výsledky prevádzkových pokusov, realizuje komplexný systém starostlivosti o pôdu, definuje operácie a vhodnú techniku  pre pôdoochranné technológie, stanovuje metódy zlepšovania biologických, fyzikálných a chemických vlastností pôd, optimalizuje výživu a hnojenie rastlín s využitím digestátu z BPS, objektivne hodnotí rentabilitu plodinových systémov a definuje možností jej ovplyvňovania.